Αίτηση Voucher Τουρισμού

*Το επώνυμό σας

*Το όνομά σας

*Πατρώνυμο

*Μητρώνυμο

*Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

*Αριθμός Δελτίου Ανεργίας

*Ημερομηνία Έκδοσης Κάρτας

*Α.Φ.Μ

*Α.Μ.Κ.Α.

*Δ.Ο.Υ.

*Ημερομηνία Γέννησης

*Διοικητική Περιφέρεια που επιθυμείτε να καταρτιστείτε


Απόφοιτοι Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ/ΜΕΤΑ Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ


Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ


Σχολή

*Κριτήρια Συμμετοχής - Διάρκεια Συνεχόμενης Ανεργίας


*Συνολικό Εισόδημα-Ατομικό/Οικογενειακό (2014)

Έχετε πάρει μέρος σε προηγούμενα προγράμματα επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας (Voucher):

Κατοχή τίτλου σπουδών αναγνωρισμένης
σχολής τουριστικών επαγγελμάτων(ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ):


NAIOXIΚριτήρια Επιλογής


Βαθμός Πτυχίου

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών με αντικείμενο στον τουρισμό

Επίπεδο 1ης Γλώσσας

Πιστοποίηση 1ης Γλώσσας

Επίπεδο 2ης Γλώσσας

Πιστοποίηση 2ης ΓλώσσαςΣτοιχεία Επικοινωνίας

*Οδός

*Αριθμός

*Πόλη

*Δήμος

*Τ.Κ.

*Κινητό Τηλέφωνο

Σταθερό Τηλέφωνο

*Το email σας