50 προσλήψεις στο Δήμο Ηρακλείου

Πρόσληψη προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Πρόσληψη  του κατωτέρω  κατ΄αριθμό  και   ειδικότητα  προσωπικό , με  σύμβαση εργασίας ιδιωτικού    δικαίου    ορισμένου    χρόνου    διάρκειας   δύο   ( 2 )   μηνών , για   την   αντιμετώπιση κατεπειγουσών,εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Αποκομιδής και Ανακυκλώσιμων  Υλικών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ηρακλείου:  ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ,  ΠΕΝΗΝΤΑ  (50),  Δύο (2) μήνες .

Πατήστε εδώ για να δείτε όλη την ανακοίνωση

 

Comments are closed.