Υπηρεσίες ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού

 

Η σημαντικότερη επένδυση των επιχειρήσεων

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ προσφέρει στις επιχειρήσεις ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο σχεδιάζεται και προσαρμόζεται στο μέγεθος, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Οι υπηρεσίες αυτές έχουν σαν στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού που αδιαμφισβήτητα αποτελεί τη σημαντικότερη παράμετρο για την επιτυχημένη δράση των επιχειρήσεων και την ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού.
Ακόμη, για τους εκπαιδευόμενους προσφέρονται υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής καθοδήγησης (coaching).

 

 

Ολοκληρωμένο Πακέτο Εργαλείων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για Επιχειρήσεις

 

ergalia_anaptiksis

Περιλαμβάνει:

  • Διαγνωστική μελέτη εργασιακού κλίματος
  • Αποτύπωση στόχων – ζητουμένων της επιχείρησης από εφαρμογή του πακέτου εργαλείων
  • Στοχοθέτηση θέσεων εργασίας (ποσοτική – ποιοτική), αρχίζοντας από τις διευθυντικές θέσεις και καλύπτοντας το σύνολο των εργαζομένων
  • Σχεδιασμός συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή ομαδικού τρόπου εργασίας
  • Συμβουλευτική υποστήριξη διευθυντικών στελεχών αναφορικά με το διοικητικό τους ρόλο

Επαγγελματικός
Προσανατολισμός

 

 

epagelmatikos_prosanatolismos

Εκτός από αναπόσπαστο κομμάτι της προετοιμασίας των νέων για την αγορά εργασίας, ο επαγγελματικός προσανατολισμός αποτελεί διαδικασία που συμβάλλει καθοριστικά στο να κατανοήσει ένα άτομο τις τάσεις, τα ταλέντα και τις  προτιμήσεις του αναφορικά με την μελλοντική επαγγελματική του σταδιοδρομία.
Στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ  ο επαγγελματικός προσανατολισμός υλοποιείται σε δύο επίπεδα:
α. στο επίπεδο της διάγνωσης, όπου, μέσα από σύγχρονα εργαλεία αλληλεπίδρασης με τον ενδιαφερόμενο, εντοπίζονται τα επαγγελματικά πεδία που του ταιριάζουν και ανταποκρίνονται περισσότερο στις προσδοκίες του
β. στο επίπεδο της πρακτικής επαφής του ενδιαφερομένου με κάποιο ή κάποια από τα εντοπισμένα πεδία, μέσα από μικρής διάρκειας απασχόληση σε επιχειρήσεις.

 

Συμβουλευτική καθοδήγηση
(Coaching)

 

 

Coaching

Η Συμβουλευτική Καθοδήγηση (Coaching) είναι μια διαδικασία μάθησης που έχει σχεδιαστεί και οριστεί μέσα από τη συμφωνία «Προπονητή» (Coach) και Προπονούμενου (Coachee).
Στη διαδικασία αυτή ο Coach με τον Coachee επικοινωνούν με σκοπό τη βελτίωση των επιδόσεων και την ενίσχυση της μάθησης και των δύο, από το ρόλο του ο καθένας.
Στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, μέσα από τη μεθοδολογία της Συμβουλευτικής Καθοδήγησης, παρέχουμε στους εκπαιδευόμενούς μας, ανέργους ή μη, την εστιασμένη και συστηματική υποστήριξη για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων που οι ίδιοι θέτουν για τα επόμενα βήματά τους, που μπορεί να αφορούν:

  • Ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας
  • Βελτίωση της απόδοσής τους στην επιχείρηση που εργάζονται
  • Διεκδίκηση καλύτερων ευκαιριών εργασίας

Η υποστήριξη μέσω της Συμβουλευτικής Καθοδήγησης παρέχεται και σε στελέχη επιχειρήσεων, προκειμένου να επιτευχθούν συγκεκριμένοι επαγγελματικοί στόχοι.