Για ανέργους 29-64 ετών

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 23.000 ανέργους 29-64 ετών και περιλαμβάνει κατάρτιση, συμβουλευτική απασχόληση 6 μηνών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Αναλυτικά το πρόγραμμα παρέχει:

 • Θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών σε αναπτυσσόμενους κλάδους της οικονομίας.
 • Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων
 • Συμβουλευτική υποστήριξη.
 • Πρακτική άσκηση 500 ωρών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
 • Συνολικό επίδομα € 2.600.

 Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι θα πρέπει μαζί με την αίτηση να επισυνάψουν:

 • Φωτοαντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ(ή αποδεικτικό ανανέωσης δελτίου ανεργίας, όπως εκτυπώνεται από το Πληροφοριακό Σύστημα)
 • Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών (Οι απόφοιτοι Δημοτικού, για να δικαιούνται να συμμετέχουν, πρέπει να έχουν αποφοιτήσει πριν το 1980)
 • Εκκαθαριστικό της Εφορίας για το φορολογικό έτος 2015.
 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Δυο Υπεύθυνες Δηλώσεις(Δίνονται από το ΚΕΚ)

 

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (Κατά περίπτωση)

 • Εάν έχετε ένσημα:
  • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα που να αποδεικνύει την διάρκεια ασφάλισής σας, ή εκτύπωση των ενσήμων
 • Εάν έχετε αναπηρία μεγαλύτερη του 50% και έχετε ικανότητα εργασίας:
  • Κάρτα του ΟΑΕΔ, στην οποία δηλώνεται η εγγραφή σας στο Μητρώο ΑμΕΑ του ΟΑΕΔ, ή σχετική απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής στην οποία να πιστοποιείται ότι έχετε αναπηρία μεγαλύτερη του 50% και ταυτόχρονα έχετε ικανότητα να εργασθείτε.
 • Εάν έχετε προστατευόμενο τέκνο ΑΜΕΑ με αναπηρία μεγαλύτερη του 67%:
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και
   Ιατρική γνωμάτευση σε ισχύ, από την αρμόδια Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας, για την πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας του εξαρτώμενου προσώπου.
 • Εάν είστε ωφελούμενος του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (Πρώην Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα):
  • Έγγραφο που αναφέρεται ως «Αποτελέσματα Αίτησης», το οποίο εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας και εγκρίνει την ένταξή σας στο πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης)
 • (*): Εάν οι τίτλοι σπουδών, ή τα ένσημά σας, έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, ζητήστε πληροφορίες από το ΚΕΚ

 

 Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας   εδώ επιλέγοντας: "για ανέργους"

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Ηράκλειο: 2810-318300
Μοίρες: 28920-29370
Χαλκίδα: 22210-50888
Email: info@europrospect.gr

Comments are closed.