ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Σύμφωνα με την διευκρινιστική εγκύκλιο που εξέδωσε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχων Τροφίμων, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, υποχρεούνται να απασχολούν προσωπικό με πιστοποίηση στην Υγιεινή και Ασφάλεια τροφίμων.

Ποιους αφορά: 

Επιχειρήσεις ή εργαζόμενους σε

 • Μικρές επιχειρήσεις που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα
 • Επιχειρήσεις που ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική
 • Εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων
 • Επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP
Πως γίνεται η εκπαίδευση:

α) Από τις επιχειρήσεις:

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις εκπαιδεύουν ή καταρτίζουν υποχρεωτικά όλο το προσωπικό που ασχολείται με το χειρισμό τροφίμων βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην  Υπουργική Απόφαση ακολουθώντας τα προγράμματα που έχει εκπονήσει ο Ε.Φ.Ε.Τ.

Με μέριμνα του υπεύθυνου της επιχείρησης τροφίμων, το σύνολο των χειριστών τροφίμων αυτών των επιχειρήσεων θα πρέπει να διαθέτουν βεβαιώσεις εκπαίδευσης του προσωπικού που χειρίζεται τρόφιμα και του υπευθύνου της επιχείρησης, εκδοθείσες από τον Ε.Φ.Ε.Τ.

Οι εν λόγω βεβαιώσεις είναι αυστηρώς προσωπικές, ανήκουν στον χειριστή τροφίμων και όχι στην επιχείρηση.

β) Από τους ίδιους τους εργαζόμενους που θέλουν να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους και να είναι ανταγωνιστικότεροι ως προς την εύρεση εργασίας.

Ποιοι εξαιρούνται:

Από την παραπάνω εκπαίδευση ή κατάρτιση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων εξαιρείται μόνο το προσωπικό, το οποίο διαθέτει τίτλο σπουδών (απολυτήριος τίτλος, πτυχίο ή δίπλωμα) επιπέδου δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, από τον οποίο να προκύπτει σαφώς ότι ο εργαζόμενος είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας ή άλλου καταλλήλου κατά περίπτωση τομέα των τροφίμων.

 Η EYΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ οργανώνει συνεχή σεμινάρια, στις πιστοποιημένες δομές της στο Ηράκλειο, στις Μοίρες και στη Χαλκίδα, που απευθύνονται σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις, σύμφωνα με όλα όσα ορίζει η Υπουργική Απόφαση με τις εξής θεματικές ενότητες:
 • Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων
 • Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
 • Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους
 • Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων
 • Το Εργασιακό Περιβάλλον
 • Πρακτικές καθαρισμού
 • Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών
 • Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων

Διάρκεια: 10 ώρες / 2 ημέρες.

Μετά την παρακολούθηση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι δίνουν εξετάσεις στον ΕΦΕΤ για να αποκτήσουν βεβαίωση στην Υγιεινή και Ασφάλεια τροφίμων..

Κόστος συμμετοχής: € 50,00 και επί πλέον € 30,00 τα οποία κατατίθενται στον ΕΦΕΤ, για την παρακολούθηση του προγράμματος και την προετοιμασία των εξετάσεων. (Συνολικό κόστος συμμετοχής € 80,00).

Εδώ μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλη την εγκύκλιο.

 banner_aitisi

 

Tηλέφωνα επικοινωνίας:

Ηράκλειο: 2810-318300

Μοίρες: 28920-29370

Χαλκίδα: 22210-50888

Email: info@europrospect.gr

Comments are closed.