Επιδοτούμενο πρόγραμμα ανέργων 18-24 ετών, στο Εξαγωγικό Εμπόριο.

Το πρόγραμμα προκηρύσσεται από την ΕΕΔΕ και το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων και περιλαμβάνει:

 • 120 ώρες θεωρητικής κατάρτισης σε θέματα εξαγωγικού εμπορίου.
 • 260 ώρες πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε 5 ατομικές συνεδρίες.
 • Συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων. Το πιστοποιητικό είναι επίσημα αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι άνεργοι που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Κατά την έναρξη των συνεδριών της συμβουλευτικής, να έχουν κλείσει τα 18 τους χρόνια και να μη έχουν υπερβεί τα 25.
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
 • Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/ Δευτεροβάθμιας/ Μεταδευτεροβάθμιας (δημόσιας ή ιδιωτικής, τυπικής ή άτυπης εκπαίδευσης)/ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
 • Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια, του εισοδήματός τους (ατομικού ή οικογενειακού) και του χρόνου ανεργίας τους.

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά, έως τις 20/6/2018.

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση τους, πρέπει να παραδώσουν φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Την Αίτηση Συμμετοχής.
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας.
 • Αντίγραφο του απολυτήριου Γυμνασίου/Λυκείου, τίτλου σπουδών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Σ.Α.Ε.Π. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
 • Αντίγραφο του Ατομικού Εκκαθαριστικού της Εφορίας του φορολογικού έτους 2016. Στην περίπτωση που οι αιτούντες δεν ήταν υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης, προσκομίζουν Αντίγραφο του Οικογενειακού Εκκαθαριστικού της Εφορίας υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφονται στο Οικογενειακό Εκκαθαριστικό ως προστατευόμενα μέλη, ενώ συμπληρώνουν στην αίτησή τους, το ετήσιο εισόδημα της οικογένειας τους για το φορολογικό έτος 2016. Επισημαίνεται ότι αιτούντες που δεν ήταν υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης και δεν ήταν προστατευόμενα μέλη το 2016 θα πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο του Οικογενειακού Εκκαθαριστικού της Εφορίας και σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υποχρεούταν να υποβάλλουν φορολογική δήλωση για το 2016.
 • Αντίγραφο του εν ισχύ δελτίου ανεργίας το οποίο δήλωσε ο ενδιαφερόμενος στην ηλεκτρονική του αίτηση (από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της συνεχόμενης ανεργίας που δήλωσε ο ενδιαφερόμενος στην ηλεκτρονική του αίτηση).
 • Αντίγραφο του αποδεικτικού ανανέωσης του δηλωθέντος στην ηλεκτρονική αίτηση δελτίου ανεργίας. Στο αποδεικτικό ανανέωσης θα πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός της κάρτας ανεργίας. Σε κάθε περίπτωση, η καταληκτική ημερομηνία της επόμενης ανανέωσης ή ισχύος του δελτίου ανεργίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (δηλαδή έως 20/06/2018).
 • Ατομικό σχέδιο δράσης (χορηγείται από τον Ο.Α.Ε.Δ.) με ημερομηνία σύνταξης μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων (δηλαδή έως 20/06/2018).
  Αντί της προσκόμισης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης γίνεται δεκτή και η Βεβαίωση Εξατομικευμένης Παρέμβασης του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία διεξαγωγής της (η ημερομηνία διεξαγωγής της εξατομικευμένης παρέμβασης πρέπει να είναι μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, δηλ. έως 20/6/2018). Στην περίπτωση που δεν αποδεικνύεται η ημερομηνία διεξαγωγής της εξατομικευμένης παρέμβασης ο ωφελούμενος πρέπει να υποβάλλει ΥΔ στην οποία θα δηλώνεται ότι έχει περάσει από τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
 • Υπεύθυνη δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στην ΕΕΔΕ) ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Επικοινωνήστε στα παρακάτω τηλέφωνα, για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το πρόγραμμα που σας ταιριάζει καλύτερα, να υποβάλετε την αίτηση σας χωρίς λάθη και να ελέγξουμε τα δικαιολογητικά σας.

 • Ηράκλειο Κρήτης. Τηλ: 2810-310300 (Χαρούλα Δουμάνη)
 • Μοίρες Ηρακλείου: Τηλ: 28920-29370 (Ελευθερία Τυλλιανάκη)
 • Βασιλικό Χαλκίδας: Τηλ: 22210-50888 (Τζανής Παραράς)
 • Λουτρά Αιδηψού: Τηλ: 22210-50888 (Τζανής Παραράς)

 

Comments are closed.