Προσλήψεις στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας (Ηράκλειο Κρήτης)

Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση του 7 ου υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου «ΓΟΥΡΝΕΣ-ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ» [Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020], στο πλαίσιο Μνημονίου Συνεργασίας με την «Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης» Α.Ε., για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τους μήνες που αναγράφονται στον πίνακα και όχι πέραν της λήξης του έργου (30-10-2018), ως ακολούθως:

4 ΠΕ Αρχαιολόγων
1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην α̟ποκατάσταση & ανάδειξη μνημείων
1 ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών με εξειδίκευση σε αποτυπώσεις αρχαιολογικών χώρων

1 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (1ης κατεύθυνσης [πρώην τομέας Α΄] – Συντήρηση Αρχαιολογικών και Ιστορικών Αντικειμένων)
1 ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
2 ΔΕ Σχεδιαστών με εξειδίκευση στην αποτύπωση και σχεδίαση μνημείων και αρχαιολογικών ευρημάτων
23 ΔΕ Εργατοτεχνιτών , ελλείψει αυτών ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών και ελλείψει αυτών ΥΕ εργατών

Πατήστε εδώ και δείτε αναλυτικά όλη την προκήρυξη

Comments are closed.