ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα (70) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου που εδρεύει στο Ηράκλειο, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

66 ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
4 ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Πατήστε εδώ για να δείτε όλη την προκήρυξη

Comments are closed.