Θέσεις εργασίας στη Μεσσαρά

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση του 5ου υποέργου «Δαπάνες αρχαιολογικών ερευνών για την ολοκλήρωσή του» του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής του τμήματος
Αγ.Βαρβάρας - Αγ.Δέκα (Καστέλλι) (Χ.Θ.22+170 - Χ.Θ. 37+900) του κάθετου οδικού άξονα Ηράκλειο - Μεσσαρά στο Ν. Ηρακλείου Κρήτης» που θα υλοποιηθεί από την Εφορεία μας απολογιστικά και με αυτεπιστασία, στο πλαίσιο Μνημονίου Συνεργασίας με τον «Ο.Α.Κ. Α.Ε.», για χρονικό διάστημα ως ακολούθως: - από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως οκτώ (8) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως την ολοκλήρωση του έργου

Δείτε εδώ όλη την προκήρυξη

Comments are closed.