Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα για επιχειρήσεις

xrimatodoymena_programmata
Δείτε εδώ τα τρέχοντα προγράμματα

 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ πληροφορεί και συμβουλεύει τις επιχειρήσεις, για κάθε επιδοτούμενη δράση που μπορεί να συμμετέχει:

 • Θέσεις απασχόλησης ανέργων μέσω προγραμμάτων voucher, χωρίς οικονομικό κόστος, ή δέσμευση για την επιχείρηση.
 • Παροχή θέσεων πρακτικής άσκησης στην επιχείρηση. Η επιχείρηση αμείβεται για τις θέσεις που παρέχει.
 • Δράσεις εσωτερικής αναδιοργάνωσης, που συνδυάζονται με εκπαίδευση (διαρθρωτική προσαρμογή, κλπ)
 • Επιδοτούμενα επενδυτικά προγράμματα, του Υπουργείου Ανάπτυξης.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ VOUCHER

Τα προγράμματα voucher απευθύνονται κυρίως σε ανέργους, οι οποίοι παρακολουθούν ένα ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης και στην συνέχεια τοποθετούνται για 2 έως 5 μήνες, σε μία επιχείρηση, με δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο κατάρτισης που πήρε. Η επιχείρηση δεν έχει καμία απολύτως οικονομική ή άλλη υποχρέωση απέναντι στον εκπαιδευόμενο – εργαζόμενο, ο οποίος αμείβεται απ ευθείας από το Υπουργείο και ασφαλίζεται από το ΚΕΚ. Στο τέλος της πρακτικής άσκησης, εάν ο εργοδότης το επιθυμεί, μπορεί να μετατρέψει την πρακτική άσκηση σε απασχόληση. Στην περίπτωση αυτή, ο εργοδότης επιδοτείται.

Τα προγράμματα voucher, εκτός από τα προφανή οφέλη τους, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για τον εργοδότη, να αξιολογήσει τον εργαζόμενο, αλλά και για τον τελευταίο, να προσαρμοσθεί στις λειτουργίες της επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ποιότητα νιας πιθανής πρόσληψης.

 

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ.

Τα προγράμματα κατάρτισης ανέργων, προβλέπουν πρακτική άσκηση των εκπαιδευομένων σε επιχειρήσεις, για διάστημα 2- 5 μηνών. Η επιχείρηση αμείβεται από το πρόγραμμα, για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης, ανάλογα με τις ώρες που πραγματοποίησε ο κάθε εκπαιδευόμενος (συνήθως € 16 – 24, ανά ημέρα απασχόλησης). Στο τέλος του προγράμματος, η επιχείρηση προσλαμβάνει το 20% - 25% των εκπαιδευθέντων για 2 μήνες. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται:

 • Η παροχή έργου εκπαίδευσης, της επιχείρησης προς τους ανέργους.
 • Η προσφορά έργου των ανέργων προς την επιχείρηση.
 • Ασφαλής αξιολόγηση του προσωπικού, σε περίπτωση πιθανής πρόσληψης.
 • Οικονομικό όφελος προς την επιχείρηση, ακόμη και εάν αφαιρεθούν οι δαπάνες της πρόσληψης.

 

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

Η προκηρύξεις προγραμμάτων διαρθρωτικής προσαρμογής, προβλέπουν:

 • Την σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου, βελτίωσης των λειτουργιών της επιχείρησης, με στόχο την βελτίωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων. Το επιχειρηματικό σχέδιο συντάσσεται από εξωτερικό σύμβουλο και υποβάλλεται από αυτόν στην δημόσια αναθέτουσα αρχή.
 • Την υλοποίηση στοχευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, που υλοποιεί ο εκπαιδευτικός οργανισμός (ΚΕΚ) σε συνεργασία με την επιχείρηση.

Από την δράση προβλέπεται αμοιβή τόσο της επιχείρησης, όσο και των εκπαιδευομένων

Δείτε την σχετική ενημέρωσή μας, για όσα προγράμματα έχουν προκηρυχθεί

 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Προκηρύσσονται συνήθως από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Κατά περίπτωση μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις συγκεκριμένων κλάδων, μεγέθους και γεωγραφικής δραστηριοποίησης.

Οι επιχειρήσεις επιδοτούνται για βελτιώσεις, αναβαθμίσεις και καινοτομίες που υλοποιούν. Εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγείας και ασφάλειας, ασφάλειας τροφίμων, αναβάθμιση λογισμικών, κτιριακές και μηχανολογικές επεκτάσεις και εκπαίδευση προσωπικού, είναι μερικές από τις δράσεις που επιδοτούνται.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις:

 • Διάγνωση των αναγκών της επιχείρησης.
 • Σύνταξη του φακέλου υποβολής:
 • Συγκέντρωση δικαιολογητικών.
 • Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου – τεκμηρίωση.
 • Λήψη προσφορών.
 • Υποβολή του φακέλου.
 • Παρακολούθηση μέχρι την αξιολόγηση και παρακολούθηση υλοποίησης.
 • Υλοποίηση εγκεκριμένων δράσεων που μπορεί να αναλάβει.
 • Συμβουλευτική υλοποίησης.
 • Υποβολή φακέλου αποπληρωμής.